Fondo AGADER

Menú de navegación

Liñas de axuda

Convocadas por AGADER

Agader ten atribuída a función de fomento e coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego, para mellorar as condicións de vida e evitar o despoboamento dese territorio. Entre outras accións, o apoio de Agader a estes obxectivos materialízase ao través da concesión de subvencións, en réxime de concurrencia competitiva, para actuacións de diferente natureza que teñan incidencia sobre o emprego e a renda das zonas rurais e que, en definitiva, contribúan á diversificación económica e á modernización e posta en valor das zonas rurais.

Estas subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, eixe 3 – Mellora da Calidade de vida nas zonas rurais e diversificación da economía rural-, e se centran nas medidas seguintes:

    3.1.2. Creación e Desenvolvemento de microempresas
    3.1.3. Fomento de actividades turísticas
    3.2.1. Servizos básicos para a economía e a poboación rural
    3.2.3. Conservación e mellora do patrimonio rural


Páxina 1 2 3 4

SUBVENCIÓNS A PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS
07 04 2016

Resolución pola que se publica na páxina web e no taboleiro de anuncios de Agader o resultado do proceso de selección da convocatoria de subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Convocatoria 2016
Máis información >>

Extracto da resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016.

Máis información >>

Resolución do 18 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2016.
Máis información >>

PLAN MARCO: PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL (PDR 2014-2020)
25 01 2016

Resolución do 25 de xaneiro do 2016 pola que se aproba o Plan Marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias-2016, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020.
Máis información >>

PLAN MARCO: PROGRAMA DE MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, FINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
20 11 2014

Resolución do 20 de novembro de 2014 pola que se aproba o Plan marco: Programa mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013.

SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA
15 05 2014

Resolución do 27 de novembro de 2014 pola que se publica o resultado do proceso de selección da convocatoria para subvencións a proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013.
Máis información >>

Resolución do 30 de outubro de 2014 pola que se modifica a Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información >>

Resolución do 12 de agosto de 2014 pola que se modifica a distribución entre créditos orzamentarios da Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información>>

Corrección de erros. Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información >>

Resolución do 8 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2007-2013, e se anuncia a convocatoria para o ano 2014.
Máis información >>

Os formularios da solicitude só poderán ser cubertos e confirmados acudindo á aplicación informática dispoñible neste enlace:
Acceso á aplicación

Documentos

SUBVENCIÓNS AOS PROXECTOS DINAMIZADORES DAS ÁREAS RURAIS DE GALICIA PARA O ANO 2014 (BANDA LARGA VÍA SATÉLITE)
25 03 2014

Resolución do 4 de agosto de 2014 pola que se modifica a Resolución do 14 de marzo de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.
Máis información >>

Resolución do 14 de marzo de 2014 pola que se convocan subvencións para o ano 2014, en concorrencia non competitiva, para garantir o acceso á internet de banda larga vía satélite, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, así como para a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.
Máis información >>

Descargue os anexos máis abaixo ou na Sede Electrónica da Xunta baixo o identificador de procedemento MR704A (prema aquí).

Anexo I
Anexo II


Páxina 1 2 3 4

Copyright, enderezo, contacto e política de privacidade