Fondo AGADER

Menú de navegación

Transparencia e boas prácticas

Presentación

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno integra toda a regulación referida á rendición de contas dos poderes públicos galegos, tanto no que respecta aos datos derivados da súa actividade administrativa e gobernamental coma no tocante aos mecanismos de control das boas prácticas por parte das persoas que teñen responsabilidades públicas. Esta lei favorece o dereito dos cidadáns a coñecer a actividade da Administración e a controlar as decisións administrativas. Enténdese que unha opinión pública informada contribúe a definir e realizar accións respectuosas co interese xeral e, por este motivo, incentívase e facilitase o acceso a información administrativa aproveitando o desenvolvemento das novas tecnoloxías como canles de transmisión e difusión.

En cumprimento do disposto na citada Lei de transparencia e bo goberno, desde esta sección pode acceder á contratación, convenios, axudas e programas de actuación que desenvolve AGADER.

Descarga a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

 

ENCOMENDAS DE XESTIÓN VIXENTES A 03.03.2016


Obxecto da encomenda Prazo de vixencia
Encomenda de xestión para realizar o seguimento e avaliación dos Plans de Zona no marco do primeiro Programa de Desenvolvemento Rural Sustentable 2010-2014 31/12/2016
Encomenda de xestión para o apoio na xestión de expedientes do Banco de Terras de Galicia 18/10/2016
Encomenda de xestión para actuacións de inspección, mantemento e de mellora de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia 18/10/2016

 

INFORMACIÓN ECONÓMICA, PRESUPUESTARIA E ESTATÍSTICA

Orzamentos da Xunta de Galicia de 2016 (Lei)
Máis información >>

Memorias axencias públicas autonómicas (Agader páx.: 16de30, páxina nº188):
Máis información >>

Estado de ingresos de Agader
Máis información >>

Investimentos reais de Agader
Máis información >>

Transferencias de capital de Agader
Máis información >>

Anexo de persoal de Agader
Máis información >>

 

Copyright, enderezo, contacto e política de privacidade